Title:
Verfahren zu einer Steuerung eines Detektionsgeräts
Kind Code:
A1


Abstract:
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zu einer Steuerung eines Detektionsgeräts zu einer Detektion (14) eines Objekts.Es wird vorgeschlagen, dass in zumindest einem Verfahrensschritt eine extern erfasste Umgebungskenngröße berücksichtigt wird.Inventors:
ZIBOLD TOBIAS (DE)
HAHL MARKUS (DE)
POHLMANN MARTIN (DE)
WINTERHALTER JUERGEN (DE)
ALBRECHT ANDREJ (DE)
HUEMBERT FRANK (DE)
SCHMIDT-KNORRECK CARINA (DE)
Application Number:
DE102018201685A
Publication Date:
08/08/2019
Filing Date:
02/05/2018
Assignee:
Robert Bosch GmbH
International Classes:
Domestic Patent References:
DE102011017593A1N/A2012-10-31
DE102004038496A1N/A2006-03-16
DE60014807T2N/A2006-03-09
DE10207424A1N/A2003-09-04
Foreign References:
200901221362009-05-14