Match Document Document Title
D793259 Piezoelectric force sensor  
D793268 Video doorbell  
D793256 Casing for an electronic device  
D793264 Doorbell  
D793258 Sensor module  
D793253 Watch  
D793261 Electric power meter  
D793254 Score keeping board  
D793364 Siren controller  
D793262 Wireless sensors  
D793263 Doorbell  
D793257 Handheld measuring instrument  
D793267 Doorbell  
D792791 Stud sensor  
D792790 Construction laser  
D792792 Tape measure accessory  
D792788 Parking meter  
D792789 Thermostat housing  
D792786 Watch  
D792793 Probe pin  
D792787 Watch  
D792249 Wallpaper level edge tool  
D792254 Probe pin  
D792241 Watch  
D792256 Probe pin  
D792261 Watch dial  
D792251 Digital measuring gauge  
D792243 Watch  
D792512 Display with font  
D792253 Probe pin  
D792258 Gas meter  
D792246 Watch  
D792248 Digital outdoor thermometer  
D792259 Fluid level indicator  
D792245 Watch  
D792252 Voltage detector  
D792260 Stand for a sensor  
D792513 Display with font  
D792242 Watch  
D792250 Laser leveling device  
D792255 Probe pin  
D792257 Body composition scale  
D792247 Watch  
D792244 Watchcase with holder  
D791621 Parking meter  
D791631 Shaped light bar  
D791630 Signal indicator lamp  
D791632 Watch  
D791627 Spectrometer  
D791994 Solar pir motion sensor lamp